Komendant Rejonowy Policji W-wa I poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor

Data publikacji 21.01.2020

Komendant Rejonowy Policji W-wa I poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Inspektor - umowa na zastępstwo Do spraw: obsługi systemów policyjnych w Zespole ds. Statystyki Przestępczości Liczba etatów: 1 pełne etaty Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Komendant Rejonowy Policji  W-wa I poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Inspektor -  umowa na zastępstwo

   Do spraw: obsługi systemów policyjnych

   w Zespole ds. Statystyki Przestępczości

  Liczba etatów:  1 pełne etaty

  Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa

ZAKRES  ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru eRCDŚ (Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych)
 • prowadzenie rejestru eRPS (Rejestr Postępowań Sprawdzających)oraz ewidencji pomocniczej dokumentów (skorowidz podejrzanych)
 • przygotowanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysłania pocztą poleconą, pocztą specjalną, do Prokuratury i innych jednostek
 • przygotowanie dokumentacji pomocniczej do złożenia do Archiwum KRP Warszawa I

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie : średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

Dokumenty należy  składać w terminie do: 23.01.2020r.

Decyduje data stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów :

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Wilcza 21  00-540 Warszawa

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa I,                

            ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-meil: iod.krp1@ksp.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Planowane  techniki i metody naboru: weryfikacja ofert spełniających wymagania formalne, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze mnożnik – 1,5464 kwoty bazowej (brutto)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 22 60-39-122