Praca na stanowisku Inspektor - w Wydziale Kontroli, Kadr i Szkolenia - Praca - KRP I – Śródmieście

Praca na stanowisku Inspektor - w Wydziale Kontroli, Kadr i Szkolenia

Data publikacji 30.09.2018

KOMENDANT REJONOWY POLICJI WARSZAWA I poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor - w Wydziale Kontroli, Kadr i Szkolenia Wymiar etatu: pełny Wymiar etatu: pełny

Adres urzędu:   

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I         

ul. Wilcza 21

00-544 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Warunki pracy :

- praca administracyjno - biurowa

- praca przy monitorze ekranowym  powyżej 4 godzin

- wymuszona pozycja ciała,

- naturalne i sztuczne oświetlenie,

- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach

  inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych jednostki i opracowywanie planu doskonalenia zawodowego
 • nadzór nad realizacją szkoleń jednostki przy współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji
 • sporządzanie cotygodniowych zestawień zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i przekazywanie do Komendy Stołecznej Policji
 • bieżąca obsługa kadrowa policjantów: wypis kadrowy na raportach, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, realizacja zgłoszeń do ZUS
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych
 • archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami

Wymagania związane ze stosunkiem pracy niezbędne:

wykształcenie : średnie

doświadczenie zawodowe /staż pracy :  3 lata  doświadczenia   zawodowego w obszarze kadrowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
 • znajomość Ustawy o Policji
 • organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe
 •  

wymagania dodatkowe:

wykształcenie: wyższe

 •    1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·życiorys i list motywacyjny,

 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 • kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”    lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą               z dnia    5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 412  ze zm.)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celu naboru

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do:  06.11.2018

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia ofert do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Wilcza 21

00-544 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa I,                

            ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-meil: iod.krp1@ksp.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,            wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Planowane  techniki i metody naboru: weryfikacja ofert spełniających wymagania formalne, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,4099 kwoty bazowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 22 60-39-122